Tapa linnas Õuna tn, Leina tn, Aia tn ja Valgejõe pst ristmiku ehitusprojekt

Klient

Tapa Vallavalitsus
https://www.tapa.ee/

Projekti kirjeldus

Projektalale koostati ristmiku rekonstrueerimise ja sademeveekanalisatsiooni rajamise projekt.

Projekti peamisteks eesmärkideks oli:
olemasolevate sõidutee katendite rekonstrueerimine;
uute kergliiklusteede rajamine koos puhke kohtadega;
sademeveekanalisatsiooni rajamine lõikudes, kus sademevett ei saa juhtida haljasaladele.

Kokku projekteeriti ca 409 meetrit teid.

Teostatud tööd

  • Geodeetiliste- ja geoloogiliste uuringute teostamine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Tänavavalgustuse projekti koostamine
  • Sademeveekanalisatsiooni rajamise projekti koostamine