Teedeehituslike projektide ekspertiis

Ekspertiisi teostamise eesmärk on kontrollida, kas valitud ehituslikud projektlahendused vastavad lähteülesandele ja väljastatud projekteerimistingimuste nõuetele ning kas on kinni peetud projekteerimise normidest ja nõuetest ning ehitusprojektile esitatavatest nõuetest.

Ekspertiisi teostame ja aruande vormistame vastavalt Majandus- ja taristuministri 08.06.2015 määrusele nr 62 „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“.

Võta ühendust