Riigitee nr 21 Rakvere–Luige km 28,95-44,50 Saara–Venevere lõigu rekonstrueerimise projekteerimine

 

Klient

Projekti kirjeldus

Riigitee nr 21 Rakvere–Luige km 28,95-44,50 Saara–Venevere lõigu põhiprojekti eesmärk oli kandevõime tagamine, sõidumugavuse ja liiklusohutustaseme tõstmine ning Viru silla kapitaalremont või ümberehitus. Lähteülesandeks oli projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused. Näha ette katendi uuendamine. Vajadusel remontida olemasolevat muldkeha. Projekteeritud tee pikkus on 15,55 km.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, katendi aruande koostamine ja olemasolevate katendite seisukorra hindamine, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute väljaselgitamine, kergliiklusteede vajaduse hindamine, sildade projekteerimiseks vajalikud hüdroloogiliste uuringute ja arvutuste teostamine)
  • Tee-ehitusliku eelprojekti koostamine
  • Keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Projekteerimistingimuste menetlemine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine, sh olemasoleva silla põhiprojekt
  • Bussipeatuste kavandamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Valgusmastide asukohtade määramine, tehnovõrkude ümbertõstmine, haljastuse skeemi koostamine