Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa-Ringtee ristmiku ümberehituse põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekteeritud ristmik asub Võru maakonnas Võru vallas Võrumõisa külas. Tegemist on 4 harulise ristmikuga. Riigitee aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on 2017.a. teeregistri andmetel 2200 a/ööp, millest 16% moodustab raskeliiklus. Projekti eesmärk oli tõsta liiklusohutuse taset.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine)
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Põhiprojekti koostamine
  • Liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine
  • Haljastuse skeemi koostamine