Ihaste kergliiklustee projekteerimine

Klient

Tartu Linnavalitsus
https://www.tartu.ee

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks oli projekteerida Kasesalu ja H. Mugasto tänavate ning Pallase puiestee ja Lammi tänava äärde nõuetele vastavate jalgratta- ja jalgteede rajamine koos puhkekohtadega ning N.Triigi tänava äärde jalgteede rajamine. Projektiga teostati N.Triigi ja Pallase pst tänavatel sõidutee profiili parandus ja katte taastamine. Projektiga nähti ette uus tänavavalgustus.

Teostatud tööd

  • Geoloogiliste uuringute teostamine
  • Dendroloogilise hinnangu ja aruande koostamine
  • Keskkonnamõju eelhinnangu koostamine
  • Tehnilised tingimuste hankimine
  • Kergliiklustee projekti koostamine koos sademeveelahendusega
  • Tänavavalgustuse projekteerimine
  • Sademevee eesvoolu projekteerimine
  • Projekti kooskõlastamine ja tutvustamine avalikul arutelul
  • Ehitusmaksumuse eelhinnangu koostamine