Riigitee 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 100,078 Koigi teerist ja km 98,858 Päinurme tee ristmike põhiprojekti koostamine

Klient

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärk oli ristmike muutmine pöörajatele ohutumaks, arvestades ka teed ületavate jalakäijate ohutust.

Teostatud tööd

  • Uurimistööde teostamine (geodeetilised- ja geotehnilised uurimustööd, liiklusuuringud, olemasolevate üld- ja detailplaneeringute väljaselgitamine, võimalike piirangute väljaselgitamine)
  • Tee-ehitusliku eskiisprojekti koostamine
  • Keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine
  • Krundijaotuskava koostamine
  • Projekteerimistingimuste menetlemine
  • Tee-ehitusliku põhiprojekti koostamine
  • Bussipeatuste kavandamine, liikluskorraldusvahendite projekteerimine
  • Teevalgustuse projekti koostamine
  • Tehnovõrkude ümbertõstmine, haljastuse skeemi koostamine